Posts

Santa Catarina Palopo Weavers Familia Típicos Pérez

, , , , ,
The indigenous women of Santa Catarina Palopo Weavers continue the art of hand-woven weaving back-strap loom, Santa Catarina Palopo Weavers. Santa Catarina Palopo Weavers Familia Típicos Pérez - Lake Atitlan Tours and Travel Services